Overovanie bezpečnosti technických zariadení - OPO

OPRÁVNENÁ PRÁVNICKÁ OSOBA - OPO - Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa a osôb


Posudzovanie projektovej dokumentácie na účely stavebného konania
Zákon ukladá v § 18 ods. 5 stavebníkovi povinnosť na účely stavebného konania predložiť oprávnenej právnickej osobe na posúdenie projektovú dokumentáciu stavby podľa § 14 ods. 1 písm. d), ktorá je vyhotovená v súlade s § 4, ak je určená na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie zamestnávateľom. Kópiu vydaného odborného stanoviska je oprávnená právnická osoba povinná zaslať bezodkladne príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru.

Posúdenie projektovej dokumentácie vykonávame na základe žiadosti alebo objednávky s nasledujúcim obsahom:
  1. Názov, adresa a IČO žiadateľa.
  2. Názov dokumentácie a prípadne umiestnenie stavby.
  3. Informácia, či ide o posúdenie dokumentácie k stavebnému konaniu, alebo inej dokumentácie.
  4. V prílohe projektová dokumentácia.

Za účelom čo najrýchlejšieho posúdenia (operatívneho odstránenia nedostatkov) je potrebné žiadosť doplniť o ďalšie údaje:
  1. Meno a priezvisko kontaktnej osoby.
  2. Telefonické a prípadne emailové spojenie na kontaktnú osobu.
  3. Navrhovaný termín posúdenia.
  4. Ak si posúdenú dokumentáciu vyzdvihnete osobne, je potrebné to uviesť v žiadosti.

Výstupný doklad:
Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii.

Čo má obsahovať dokumentácia:
Minimálny rozsah projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu je uvedený vo Vyhláške 453/2000 Z. z. § 9 ods. 1.Prílohy

91-001_opo_2017_sk.pdf opo 2017 sk.pdf [10,49 MB]


Zoznam kontaktov

Ing. Anna HASIČKOVÁ
Pracovníčka inšpekčného orgánu

OPO