Projektová dokumentácia 
Žiadosť o o posúdenie 
- projektovej dokumentácie stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, 
- konštrukčnej dokumentácie, 
- technického zariadenia a technológie, 
- materiálu, 
podľa § 14 odst. 1, písmeno d) Zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Aktualizované 23.2.2012
Projektová dokumentácia
Žiadosť o o posúdenie
- projektovej dokumentácie stavieb s technickým zariadením a jej zmeny,
- konštrukčnej dokumentácie,
- technického zariadenia a technológie,
- materiálu,
podľa § 14 odst. 1, písmeno d) Zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Aktualizované 23.2.2012
PDF  [138,21 kB]
RTF  [2,13 MB]
ATP - žiadosť 
Žiadosť na skúšanie a certifikáciu izotermického dopravného a prepravného prostriedku / izotermickej skrine. 
Aktualizované 21.02.2019
ATP - žiadosť
Žiadosť na skúšanie a certifikáciu izotermického dopravného a prepravného prostriedku / izotermickej skrine.
Aktualizované 21.02.2019
DOC  [75 kB]
PDF  [57,43 kB]
ATP - príloha k žiadosti - zákon o telesných pozostatkoch 
Príloha o meraní teplôt úložného priestoru prepravných prostriedkov na uloženie ľudských pozostatkov a ostatkov vybavených chladiacim zariadením 
Aktualizované 28.06.2018.
ATP - príloha k žiadosti - zákon o telesných pozostatkoch
Príloha o meraní teplôt úložného priestoru prepravných prostriedkov na uloženie ľudských pozostatkov a ostatkov vybavených chladiacim zariadením
Aktualizované 28.06.2018.
DOC  [31,5 kB]
PDF  [27,51 kB]
ATP - príloha k žiadosti 
Príloha o meraní súčiniteľa prestupu tepla “K“ 
Aktualizované 20.06.2018.
ATP - príloha k žiadosti
Príloha o meraní súčiniteľa prestupu tepla “K“
Aktualizované 20.06.2018.
PDF  [142,01 kB]
RTF  [111,75 kB]
Inšpekčný výkon 
Žiadosť o inšpekčný výkon § 14 odst. 1, písmeno b), d) Zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre VTZ a TZ 
Aktualizované 27.9.2011
Inšpekčný výkon
Žiadosť o inšpekčný výkon § 14 odst. 1, písmeno b), d) Zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre VTZ a TZ
Aktualizované 27.9.2011
PDF  [149,84 kB]
RTF  [319,4 kB]
Stavebné výrobky 
Žiadosť o posúdenie parametrov stavebného výrobku podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011. 
Aktualizované 10.12.2018
Stavebné výrobky
Žiadosť o posúdenie parametrov stavebného výrobku podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011.
Aktualizované 10.12.2018
PDF  [53,03 kB]
RTF  [354,94 kB]
Overenie odborných vedomostí 
Žiadosť o overenie odborných vedomostí podľa §14, ods.1, písm. c) a podľa §16, ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. a podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a postupov overovania odborných vedomostí v súlade s ISO/IEC 17024: 2012 
Aktualizované 09.06.2020
Overenie odborných vedomostí
Žiadosť o overenie odborných vedomostí podľa §14, ods.1, písm. c) a podľa §16, ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. a podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a postupov overovania odborných vedomostí v súlade s ISO/IEC 17024: 2012
Aktualizované 09.06.2020
PDF  [245,07 kB]
RTF  [156,79 kB]
Overenie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa - VTZ tlakové, zdvíhacie, plynové 
Žiadosť o overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14 odst. 1, písmeno a) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre VTZ (tlakové, zdvíhacie, plynové zariadenie) 
Aktualizované 29.01.2018
Overenie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa - VTZ tlakové, zdvíhacie, plynové
Žiadosť o overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14 odst. 1, písmeno a) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre VTZ (tlakové, zdvíhacie, plynové zariadenie)
Aktualizované 29.01.2018
PDF  [75,85 kB]
RTF  [4,12 MB]
Overenie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa - VTZ elektrické 
Žiadosť o overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14 odst. 1, písmeno a) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre VTZ elektrické 
Aktualizované 18.06.2018
Overenie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa - VTZ elektrické
Žiadosť o overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14 odst. 1, písmeno a) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre VTZ elektrické
Aktualizované 18.06.2018


PDF  [182,96 kB]
RTF  [2,16 MB]
Priebežný dohľad 
Žiadosť o vykonanie priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011 (ďalej Nariadenie podľa zákona č. 133/2013 Z.z. a podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z. 
Aktualizované 8.10.2013
Priebežný dohľad
Žiadosť o vykonanie priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011 (ďalej Nariadenie podľa zákona č. 133/2013 Z.z. a podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z.
Aktualizované 8.10.2013
PDF  [38,76 kB]
RTF  [311,01 kB]
ATEX 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Nariadenia vlády SR č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu / Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/34/EÚ (ATEX).  
Aktualizované 11.09.2020
ATEX
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Nariadenia vlády SR č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu / Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/34/EÚ (ATEX).
Aktualizované 11.09.2020
PDF  [375,59 kB]
RTF  [368,64 kB]
Elektrické zariadenia z hľadiska EMC a LVD 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa smernice č. 2014/30/EÚ (EMC)/ Nariadenia vlády SR č. 127/2016 Z.z. o výrobkoch z hľadiska elektromagnetickej kompatibility 
a smernice č. 2014/35/EÚ (LVD)/ Nariadenia vlády SR č. 148/2016 Z.z. o elektrických zariadeniach určených na používanie v rámci určitých limitov napätia 
Aktualizované 08.04.2019
Elektrické zariadenia z hľadiska EMC a LVD
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa smernice č. 2014/30/EÚ (EMC)/ Nariadenia vlády SR č. 127/2016 Z.z. o výrobkoch z hľadiska elektromagnetickej kompatibility
a smernice č. 2014/35/EÚ (LVD)/ Nariadenia vlády SR č. 148/2016 Z.z. o elektrických zariadeniach určených na používanie v rámci určitých limitov napätia
Aktualizované 08.04.2019
PDF  [72,38 kB]
RTF  [377,64 kB]
Emisie hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore 
Žiadosť na posúdenie zhody výrobkov podľa Nariadenia vlády SR č. 78/2019 Z. z. (ďalej nariadenie), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií 
hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore / Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES.  
Aktualizované 10.09.2020
Emisie hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
Žiadosť na posúdenie zhody výrobkov podľa Nariadenia vlády SR č. 78/2019 Z. z. (ďalej nariadenie), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií
hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore / Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES.
Aktualizované 10.09.2020
PDF  [374,41 kB]
RTF  [350,2 kB]
Hračky 
Žiadosť na posúdenie zhody výrobkov podľa Smernice Rady 2009/48/ES / Zákona č. 78/2012 Z.z. týkajúcich sa bezpečnosti hračiek a na poskytnutie ďalších služieb 
Aktualizované 25.03.2019
Hračky
Žiadosť na posúdenie zhody výrobkov podľa Smernice Rady 2009/48/ES / Zákona č. 78/2012 Z.z. týkajúcich sa bezpečnosti hračiek a na poskytnutie ďalších služieb
Aktualizované 25.03.2019
PDF  [301,12 kB]
RTF  [310,47 kB]
Jednoduché tlakové nádoby 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/29/EÚ (ďalej Smernica) / Nariadenia vlády SR č. 234/2015 Z.z. o jednoduchých tlakových nádobách 
Aktualizované 25.03.2019
Jednoduché tlakové nádoby
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/29/EÚ (ďalej Smernica) / Nariadenia vlády SR č. 234/2015 Z.z. o jednoduchých tlakových nádobách
Aktualizované 25.03.2019
PDF  [371,54 kB]
RTF  [321,56 kB]
Plynové spotrebiče 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/426 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá 
a o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 92/42/ES (ďalej Smernica) / Nariadenia vlády SR č. 236/2015 Z. z o účinnosti teplovodných plynových kotlov spaľujúcich kvapalné alebo plynné palivá, doplnená článkom čl. 9 Nariadenia komisie (EÚ) č. 813/2013 
Aktualizované 25.03.2019
Plynové spotrebiče
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/426 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá
a o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 92/42/ES (ďalej Smernica) / Nariadenia vlády SR č. 236/2015 Z. z o účinnosti teplovodných plynových kotlov spaľujúcich kvapalné alebo plynné palivá, doplnená článkom čl. 9 Nariadenia komisie (EÚ) č. 813/2013
Aktualizované 25.03.2019
PDF  [379,02 kB]
RTF  [349,59 kB]
Posúdenie zhody výrobkov 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov (mimo rámca činnosti autorizovanej/notifikovanej osoby). 
Aktualizované 25.03.2019
Posúdenie zhody výrobkov
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov (mimo rámca činnosti autorizovanej/notifikovanej osoby).
Aktualizované 25.03.2019


PDF  [299,57 kB]
RTF  [316,41 kB]
Zdravotnícke pomôcky 
Žiadosť o vykonanie skúšok elektromagnetickej kompatibility a skúšok základnej bezpečnosti pre zdravotnícku pomôcku. 
Aktualizované 01.10.2018
Zdravotnícke pomôcky
Žiadosť o vykonanie skúšok elektromagnetickej kompatibility a skúšok základnej bezpečnosti pre zdravotnícku pomôcku.
Aktualizované 01.10.2018
PDF  [35,13 kB]
RTF  [334,79 kB]
Strojové zariadenia 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/42/ES / Nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. o strojných zariadeniach 
Aktualizované 25.03.2019
Strojové zariadenia
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/42/ES / Nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. o strojných zariadeniach
Aktualizované 25.03.2019
PDF  [376,56 kB]
RTF  [343,15 kB]
Tlakové zariadenia 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/68/EÚ (ďalej Smernica) / Nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. o tlakových zariadeniach. 
Aktualizované 25.03.2019
Tlakové zariadenia
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/68/EÚ (ďalej Smernica) / Nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. o tlakových zariadeniach.
Aktualizované 25.03.2019
PDF  [375,12 kB]
RTF  [362,71 kB]
Výťahy 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu / Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/33/EÚ (LIFTS). 
Aktualizované 11.09.2020
Výťahy
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu / Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/33/EÚ (LIFTS).
Aktualizované 11.09.2020
PDF  [374,96 kB]
RTF  [370,51 kB]
Žiadosť o certifikáciu SMK 
Žiadosť o certifikáciu systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015 alebo podľa EN ISO 13 485:2016. 
 
Aktualizované 21.10.2020
Žiadosť o certifikáciu SMK
Žiadosť o certifikáciu systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015 alebo podľa EN ISO 13 485:2016.

Aktualizované 21.10.2020
PDF  [75,37 kB]
RTF  [4,46 MB]
Rádiové zariadenia 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice č. 2014/53/EÚ (RED) Nariadenia vlády SR č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu. 
Aktualizované 26.03.2020
Rádiové zariadenia
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice č. 2014/53/EÚ (RED) Nariadenia vlády SR č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu.
Aktualizované 26.03.2020
PDF  [373,24 kB]
RTF  [360,41 kB]
Žiadosť SOLAR KEYMARK 
Žiadosť SOLAR KEYMARK 
Aktualizované 02.02.2017
Žiadosť SOLAR KEYMARK
Žiadosť SOLAR KEYMARK
Aktualizované 02.02.2017
PDF  [68,29 kB]
RTF  [4,54 MB]
Potvrdenie minimálneho ročného energetického zisku na solárnom kolektore 
Žiadosť o potvrdenie minimálneho ročného energetického zisku solárneho kolektora v zmysle čl. 5 odst. 2 k programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach na základe uznesenia vlády SR č. 383/2007. 
Aktualizované 11.4.2011.
Potvrdenie minimálneho ročného energetického zisku na solárnom kolektore
Žiadosť o potvrdenie minimálneho ročného energetického zisku solárneho kolektora v zmysle čl. 5 odst. 2 k programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach na základe uznesenia vlády SR č. 383/2007.
Aktualizované 11.4.2011.
PDF  [47,66 kB]