Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Bicykle a EPAC bicykleBicykle a EPAC bicykleSkúšky bicyklov a ich komponentov v akreditovanej skúšobni podľa platných technických noriem.
Skúšané výrobky:
 • mestské bicykle
 • horské bicykle
 • trekingové bicykle
 • detské bicykle
 • bicykle na elektrický pohon (EPAC)
 • detské sedačky na bicykle

Prínos skúšky pre zákazníka:
Bicykel je veľmi komplexný výrobok, na ktorom sa vykonáva množstvo skúšok, aby sa overila plná funkčnosť bicykla, odolnosť a trvanlivosť. Na bicykle sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 250/2007 Z.z., kde sa uvádza povinnosť uvádzať na trh iba bezpečné výrobky. Všetky požiadavky, ktoré tu uvádzame, a ktoré vychádzajú z príslušných noriem, by Váš bicykel mal spĺňať. V tomto prípade je zodpovednosť za preukázanie zhody s normou na výrobcovi, ktorý musí deklarovať, že jeho výrobok spĺňa všetky požiadavky.

Poskytované služby a skúšky:
 • mechanické skúšky jednotlivých komponentov
 • statické skúšky jednotlivých komponentov
 • nárazové skúšky jednotlivých komponentov
 • dynamické skúšky jednotlivých komponentov
 • skúšky podľa Strojnej smernice: 2006/42/ES a EMC smernice: 2014/30/EU pre EPAC bicykle
 • posudzovanie zhody


Zoznam noriem a legislatíva:
 • STN EN ISO 4210-1 až 9: Bicykle
 • STN EN 15194: Bicykle. Bicykle na elektrický pohon. Bicykle EPAC
 • STN EN 14344: Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti. Detské sedačky na bicykle. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy
 • STN EN ISO 8098: Bicykle. Bezpečnostné požiadavky na bicykle pre malé deti






Prílohy

28-001_bicykle_sk_sk.pdf bicykle sk sk.pdf [1,89 MB]


Zoznam kontaktov

Ing. Peter ORIHEL
Skúšobný technik
Ing. Peter BÍLA
Skúšobný technik

Ostatné súbory