Certifikácia

Certifikácia systémov manažérstva, osôb, výrobkov (aj pre východné trhy), certifikácia Solar Keymark


Certifikácia osôb
CERTICOS má oprávnenie vykonávať certifikáciu osôb podľa požiadaviek normy EN ISO/IEC 17024:2012.

Výstupným produktom poskytnutej služby certifikačného orgánu osôb je:
 • medzinárodne platný certifikát o odbornej spôsobilosti v rozsahu akreditácie Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa normy EN ISO/IEC 17024:2012, viď rozsah akreditácie,
 • osvedčenie na činnosť revízneho technika
 • preukaz na obsluhu VTZ
 • osvedčenie na opravu, rekonštrukciu a montáž VTZ


CERTICOS je oprávnený vykonávať uvedenú činnosť na základe oprávnenia č. OPO - 0001/2010 od Národného inšpektorátu práce udeleného podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

CERTICOS podľa rozsahu akreditácie overuje odborné vedomosti fyzickej osoby na vykonávanie:
 • odborných prehliadok a skúšok na VTZ u revíznych technikov podľa §16 (tlakové, plynové a zdvíhacie VTZ) a §24 (VTZ elektrické)
 • obsluhy (tlakových, plynových a zdvíhacích VTZ) podľa §17
 • opráv (tlakových, plynových a zdvíhacích VTZ) podľa §18
 • projektovania (elektrických VTZ) podľa ISO/IEC 17 024


CERTICOS poskytne po udelení certifikátu certifikačnú značku, kde je uvedený názov certifikačného orgánu, norma a evidenčné číslo certifikátu (osoby). Túto certifikačnú značku môže certifikovaná osoba používať na korešpondenciu, na vizitky a reklamné materiály prezentujúce organizáciu.

Termíny overovania odborných vedomostí:
Overovanie odborných vedomostí podľa §14, ods.1, písm. c) a podľa §16, ods.1 zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení a postupov overovania odborných vedomostí v súlade s ISO/IEC 17024:2012 je plánované na prvý polrok 2021 v nasledujúcich termínoch:
 • 11.06.2021
 • 25.06.2021
 • 09.07.2021, čas: 11:00 hod., miesto: RETOO,s.r.o., Nerudova 21, 821 04 Bratislava
 • 23.07.2021
 • 06.08.2021
 • 13.08.2021
 • 20.08.2021
 • 03.09.2021
 • 17.09.2021
 • 24.09.2021
 • 01.10.2021
 • 15.10.2021
 • 29.10.2021
 • 12.11.2021
 • 26.11.2021
 • 10.12.2021


Miesto a čas konania:
  Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, 9:00 hod.
 • Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., regionálna kancelária Dlhá 88, 010 09 Žilina, 9:00 hod.

Žiadosť na overenie odborných vedomostí si môžete stiahnuť na našej webstránke v sekcii NA STIAHNUTIE/ ŽIADOSTI.

Na skúšku si so sebou prineste:
 • doklad totožnosti (občiansky preukaz) a originál žiadosti (ak nebola už inak doručená),
  • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
   • potvrdenie o dĺžke odbornej praxe,
    • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu súvisiacu s požadovanou činnosťou (nie staršie ako 6 mesiacov),
     • potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy.

     Požadované doklady prineste buď overené, alebo kópie spolu s originálmi na overenie pravosti.

     Vydané certifikáty CERTICOS
     Vydané osvedčenia
     Vydané preukazy

Prílohy - CERTICOS