V prílohe nájdete Usmernenie č. UNMS/01618/2020-900/004062/2020 zo dňa 16.03.2020 k činnosti v oblasti metrológie, ktoré vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle ustanovia § 4 písm. f) zákona o metrológii na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na celom území Slovenskej republiky Vládou Slovenskej republiky dňa 12.03.2020 od 06:00 h.