Až do konca júla 2017 bol systém energetického štítkovania výrobkov upravený smernicou 2010/30/EÚ o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významných výrobkov využívajúcich energiu a štandardných informáciách o výrobku.

Od 1. augusta 2017 však už pôvodná smernica nie je platná v dôsledku účinnosti nového nariadenia 2017/1369. Nariadenie je svojou právnou povahou priamo uplatniteľné, nevyžaduje teda úpravu slovenského právneho rámca.

Čo nového prináša nariadenie 2017/1369?

Najdôležitejšou zmenou je návrat ku stupnici v rozsahu A až G (teda vypustenie tried A+, A++ a A+++, ktoré sa v súčasnosti bežne používajú). Dôvodom je lepšia výpovedná hodnota pre zákazníkov a ľahšie porovnávanie medzi výrobkami. Prechod na novú stupnicu bude prebiehať postupne tak, že staré štítky budú nahrádzané novými.
V prvej fáze sa bude zavedenie nového štítku týkať umývačiek riadu, chladničiek, práčok, práčok kombinovaných so sušičkami, televízií a svetelných zdrojov a svietidiel. U týchto výrobkov sa nové štítky objavia v obchodoch a na internete najneskôr do 2. 11. 2019. Nasledovať bude "prebaľovanie" u ostatných výrobkov, pričom celý proces bude ukončený do roku 2030 u výrobkov v oblasti vykurovania a ohrevu vody.

Kým teda bude zavedený nový štítok, budú na spotrebičoch stále súčasné štítky s najvyššou triedou A+++.

Ďalšou zmenou, ktorú nové nariadenie 2017/1369 prináša, je zriadenie databázy výrobkov, ktorá bude fungovať vo forme internetovej aplikácie a bude obsahovať informácie o výrobkoch uvádzaných na trh a ich štítkoch. Vďaka tomu bude jednoduché porovnať energetickú účinnosť jednotlivých výrobkov a vybrať ten najúspornejší. Informácie o výrobkoch budú do databázy vkladať sami dodávatelia a ich správnosť bude kontrolovať Štátna energetická inšpekcia. Databázu vytvorí Európska komisia a bude spustená k 1.1.2019.


Zoznam kontaktov

Ing. Dušan HANKO
Vedúci COCV