Novinky z TSÚ

14. Zasadnutie SOLAR KEYMARK NETWORK

V dňoch 12.- 13. marca 2013 sa v Boråse (Švédsko) konalo 14. zasadnutie Solar Keymark Network (SKN). Za TSÚ Piešťany, š.p. sa zasadnutia zúčastnila Ing. Jana Levická, ako zástupca splnomocneného certifikačného orgánu a skúšobného laboratória.
V dňoch 12.- 13. marca 2013 sa v Boråse (Švédsko) konalo 14. zasadnutie Solar Keymark Network (SKN). Za TSÚ Piešťany, š.p. sa zasadnutia zúčastnila Ing. Jana Levická, ako zástupca splnomocneného certifikačného orgánu a skúšobného laboratória.

Zasadnutia SKN sa konajú pravidelne 2-krát ročne a zúčastňujú sa ho zástupcovia nasledovných zainteresovaných strán :
-splnomocnené certifikačné orgány
-akreditované skúšobné laboratória
-inšpektori
-Európska asociácia zameraná na solárny tepelný priemysel (v súčasnosti ESTIF)
- predseda SKN
- sekretariát SKN

Participovať v SKN môžu aj národní zástupcovia priemyslu, ktorých môžu nominovať národné asociácie. Ak v krajine neexistuje žiadna asociácia, potenciálni účastníci sa môžu nominovať priamo, nominácia však musí byť schválená SKN.

Hlavnými bodmi rokovacieho programu boli:
-pravidlá Solar Keymark schémy pre PV/T kolektory
-skúška odolnosti voči mrazu pre vákuové trubicové kolektory so systémom „heat pipe“
-výpočet ročného energetického zisku
-aktualizácia informácii o označovaní kolektorov značkou CE
-informácia o nových európskych predpisoch týkajúcich sa stavebných výrobkov platných od 1.7.2013 a príprave normy prEN 12975 ako harmonizovanej k týmto predpisom
-informácia o energetickom štítkovaní vo vzťahu ku kolektorom
-informácie o činnosti technickej normalizačnej komisie CEN TC 312
-informácie z posledného zasadnutia CEN Certification Board
-globálna certifikácia
-opatrenia voči zneužívaniu značky Keymark
-správa o činnosti pracovnej skupiny certifikačných orgánov a inšpektorov
-interné kontroly certifikačných orgánov, skúšobných laboratórií a inšpektorov
-schvaľovanie nových projektov prihlásených na základe 4. výzvy a správa o stave riešenia schválených projektov.  • Výsledky verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany

    V mesiaci september 2022 zasadala komisia k návrhom Verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany. Ako člen komisie s aprobáciou výtvarná teória a dejiny umenia z poverenia vedenia vám oznamujeme nasledovné výsledky Verejnej súťaže.
    Viac info >>>

  • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

    Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
    Viac info >>>