Novinky z TSÚ

Seminár „Uplatňovanie technických predpisov a noriem pri obchodovaní s krajinami Colnej únie Rusko – Bielorusko – Kazachstan

Dňa 16.januára 2013 sa v TSÚ Piešťany uskutočnil seminár zameraný na uplatňovanie technických predpisov a noriem v rámci novej Colnej únie, ktorej členmi sú Ruská federácia, Bielorusko a Kazachstan.
Dňa 16. januára 2013 sa v TSÚ Piešťany uskutočnil seminár zameraný na uplatňovanie technických predpisov a noriem v rámci novej Colnej únie, ktorej členmi sú Ruská federácia, Bielorusko a Kazachstan.
Seminár bol spoločnou akciou TSÚ Piešťany a bieloruskej skúšobne BelGISS Minsk pod záštitou Úradu pre normalizáciu , metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS SR) a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK).
Po slávnostnom otvorení seminára, ktoré urobil predseda ÚNMS SR, prof. J. Mihok nasledovala prezentácia pani K. Steinlovej, zameraná na spoluprácu SR s členmi novej Colnej únie a prezentácia pána A. Parshakova z Obchodného zastupiteľstva Ruskej federácie v SR ohľadne nových colných predpisov.
Program seminára potom pokračoval 3 rozsiahlymi prezentáciami riaditeľa skúšobne BelGISS Minsk pána V. L. Hurevicha.V prvej prezentácii sa venoval všeobecným princípom a pravidlám technickej regulácie uplatňovaných v rámci novej Colnej únie. Zostávajúce dve prezentácie boli zamerané na podrobnú charakteristiku 5 technických reglementov colnej únie, ktoré sa týkajú bezpečnosti strojov, bezpečnosti nízkonapäťových zariadení elektromagnetickej kompatibility, plynových spotrebičov a zariadení pracujúcich v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
Seminára sa zúčastnilo celkom 50 odborníkov, ktorí ocenili aktuálnosť a výbornú odbornú úroveň prezentácií a v záverečnej diskusii otvorili celý rad otázok zameraných na praktické uplatňovanie technických predpisov novej Colnej únie.
  • Výsledky verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany

    V mesiaci september 2022 zasadala komisia k návrhom Verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany. Ako člen komisie s aprobáciou výtvarná teória a dejiny umenia z poverenia vedenia vám oznamujeme nasledovné výsledky Verejnej súťaže.
    Viac info >>>

  • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

    Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
    Viac info >>>