Novinky z TSÚ

Meranie a rozpočítanie tepla 2011

Konferencia s medzinárodnou účasťou
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia v spolupráci s ZSVTS Bratislava a TSÚ Piešťany, š. p. zorganizovala už 11. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Meranie a rozpočítanie tepla. Program konferencie bol už tradične rozdelený do piatich prednáškových sekcií spojených s prezentáciou firiem a diskusným fórom.

Prednášky boli tradične venované energetickej legislatíve, pozornosť účastníkov bola upriamená nielen na rozpočítanie nákladov, ale aj na budovy a ich vnútorné prostredie, diagnostiku stavu budov a vplyv existujúceho stavu na náklady na vykurovanie. Priestor bol venovaný aj obnoviteľným zdrojom energie, ako prostriedkom na zníženie nákladov na prevádzku budov a technické prostriedky na jej získavanie. Energetickej legislatíve vo vzťahu k energetickej efektívnosti. Pozornosť bola už tradične venovaná určeným meradlám a technickým prostriedkom na podporu spravodlivého rozpočítania. Priestor dostali prezentácie špičkových výrobcov technických prostriedkov a technológií na monitorovanie spotreby energie a najnovšie trendy v tejto oblasti.

Značný priestor v diskusii bol venovaný otázkam k Vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla ako i komunikácii medzi odberateľom a konečnými spotrebiteľmi.

Konferencia bola zameraná na priamych odberateľov tepla, výrobcov tepla, ktorí sú súčasne rozúčtovateľmi tepla pre konečných spotrebiteľov, čiže bytové družstvá, bytové podniky, správcovské firmy, spoločenstvá vlastníkov bytov. Sme však presvedčení, že konferencia bude mať čo povedať aj pracovníkom miestnej samosprávy, štátnej správy, školstva a zdravotníctva.

Vstup do galérie

fotkaViac info >>>
  • Výsledky verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany

    V mesiaci september 2022 zasadala komisia k návrhom Verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany. Ako člen komisie s aprobáciou výtvarná teória a dejiny umenia z poverenia vedenia vám oznamujeme nasledovné výsledky Verejnej súťaže.
    Viac info >>>

  • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

    Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
    Viac info >>>