Novinky z TSÚ

Od 1.1.2010 už podľa novej Smernice rady 2006 42 EC

17. mája 2006 bola schválená Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/42/ES o strojových zariadeniach, ktorá zároveň opĺňa aj smernicu 95/16/ES (výťahy) s cieľom aktualizovať technické predpisy. V súčasnosti platná Smernica č. 98/37/ES o strojových zariadeniach
Vážený zákazník TSÚ Piešťany, š.p.
Dovoľujeme si Vás osloviť, ako nášho zákazníka ktorému sme v minulosti vykonávali
posudzovanie zhody strojového zariadenia v zmysle smernice 98/37/ES o strojových
zariadeniach, s nasledovnou informáciou:
17. mája 2006 bola schválená Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/42/ES
o strojových zariadeniach, ktorá zároveň dopĺňa aj smernicu 95/16/ES (výťahy) s cieľom
aktualizovať technické predpisy. V súčasnosti platná Smernica č. 98/37/ES o strojových
zariadeniach zostáva v platnosti do 29. decembra 2009. Týmto dňom končí obdobie pre
adaptáciu, pretože Smernica 2006/42/ES nemá stanovené prechodné obdobie. Do tohoto
termínu musia všetky zainteresované strany vykonať nevyhnutné kroky k zaisteniu hladkého
prechodu zo súčasnej na novú smernicu.
Dovoľte nám v prípade ak ešte vyrábate, resp. dovážate z tretích krajín nami
posudzované strojové zariadenia, aby sme Vás upozornili na nasledovné zmeny, ktoré
nastanú po 29. 12. 2009.
 • Nariadenie vlády č. 310/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
  požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia je dňom 29. 12.
  2009 nahradené Nariadením vlády 436/2008 Z. z.
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 98/37/ES je dňom 29. 12. 2009 nahradená
  smernicou 2006/42/ES

  Poznámka: ES vyhlásenie o zhode je nutné po 29. 12. 2009 vydávať už podľa nových
  predpisov. Zároveň sa musí označiť rovnako ako návod t. j. „pôvodné ES vyhlásenie
  o zhode“, resp. „preklad pôvodného ES vyhlásenia o zhode“, ktoré musí byť
  doprevádzané aj pôvodným ES vyhlásením o zhode v pôvodnej jazykovej mutácii.
 • CE označenie výrobku musí byť umiestnené v bezprostrednej blízkosti k menu výrobcu
  alebo jeho splnomocnenca. V prípade uplatňovania komplexného postupu zabezpečenia
  kvality uvedeného v článku 12 ods. 3 písm. c) a v článku 12 ods. 4 písm. b) musí po
  označení CE nasledovať identifikačný kód notifikovanej osoby
 • Označenie strojového zariadenia musí byť v súlade s čl. 1.7.3 Prílohy I. Oproti pôvodnej
  požiadavke je nutné doplniť označenie strojového zariadenia ( tj.: slovne napr.:
  hydraulický lis, kotúčová píla, valcovacia stolica, sústruh, frézovačka o pod).
 • Návod na použitie musí byť v súlade s čl. 1.7.4. Okrem iného musí obsahovať informáciu
  buď „pôvodný návod na použitie“ alebo „preklad pôvodného návodu na použitie“,
  a v tomto prípade musí byť preklad sprevádzaný aj pôvodným návodom na použitie.
  Taktiež oproti pôvodnej požiadavke je tu aj požiadavka upozornenia na spôsoby, ako
  sa strojové zariadenie nesmie používať, ku ktorým môže na základe skúseností
  dôjsť a taktiež upozorňujeme na zmenu limitných hodnôt emisií hluku nesených
  vzduchom.
  Nová smernica okrem iného upravuje základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu
  zdravia týkajúce sa návrhu a konštrukcie strojových zariadení, ktoré sú uvedené v Prílohe I,
  novej smernice. Je možné konštatovať, že zmeny v novej smernici o strojových zariadeniach
  dávajú predpoklad zlepšenia bezpečnosti strojových zariadení uvádzaných na trh v EÚ.

  Vážený zákazník.
  TSÚ Piešťany, š.p. ako notifikovaná osoba v rámci EÚ, ktorá je evidovaná pod číslom 1299
  Vám touto cestou ponúka spoluprácu pri posudzovaní zhody Vášho strojového zariadenia.
  V prípade Vášho záujmu tlačivo na vyplnenie žiadosti o posúdenie zhody nájdete na našej
  webovej stránke pod adresou:
  Ziadosti_264_1999.zip

  Taktiež v prípade nejasnosti vyplývajúcich z tohoto listu je možnosť danú problematiku
  konzultovať.
  S pozdravom
  Ing. Igor KURUC, CSc.,
  skúšobňa strojov a výrobných zariadení
  TSÚ Piešťany, š.p.
  Krajinská cesta 2929/9
  921 01 Piešťany
  tel: 033/7957 219, 237
  fax: 033/7723 716
  Mobil: 0903/795636
  e-mail: kuruc@tsu.sk
  Viac info >>>
  • Výsledky verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany

   V mesiaci september 2022 zasadala komisia k návrhom Verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany. Ako člen komisie s aprobáciou výtvarná teória a dejiny umenia z poverenia vedenia vám oznamujeme nasledovné výsledky Verejnej súťaže.
   Viac info >>>

  • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

   Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
   Viac info >>>