Novinky z TSÚ

35. zasadanie Medzištátnej rady pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu

K hlavným úlohám zasadania patrilo riešenie otázok zvyšovania kvality a konkurencieschopnosti vyvážanej produkcie a prehĺbenie vzájomnej integrácie medzi jednotlivými krajinami, ako aj zvýšenie ochrany trhu pred nebezpečnými tovarmi.
V dňoch 9. - 12. júna 2009 sa v bieloruskom Minsku uskutočnilo v poradí už 35. zasadanie Medzištátnej rady pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu. Táto rada združuje národné orgány jednotlivých štátov SNŠ (Gosstandarty), poverené riadením normalizácie, metrológie a certifikácie v týchto štátoch. Zasadania sa konajú dvakrát ročne za účasti najvyšších predstaviteľov jednotlivých Gosstandartov. Ich úlohou je riešiť spoločné otázky a aktuálne problémy.
Tohtoročného zasadania sa zúčastnilo 9 delegácií členských štátov: Ruská federácia, Bielorusko, Ukrajina, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Moldavsko, Azerbajdžan a Uzbekistan. Ako hostia sa zúčastnili predstavitelia ISO, CEN/CENELEC, COOMET, ako aj delegácie z Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Poľska, Slovenska, Nemecka a Rakúska.
K hlavným úlohám zasadania patrilo riešenie otázok týkajúcich sa zvyšovania kvality a konkurencieschopnosti vyvážanej produkcie, prehĺbenie vzájomnej integrácie medzi jednotlivými krajinami, zvýšenie ochrany trhu pred nebezpečnými tovarmi. Účastníci sa dohodli na nových úlohách, ako sú šetrenie elektrickej energie, elektronický obchod a potravinová bezpečnosť.
Zasadnutie prinieslo výmenu skúseností v oblasti tvorby technických reglamentov (ekvivalent direktív EÚ), procesu ich schválenia a účinnosti v praxi. Každý štát prijal ich vlastné znenie. Snaha o ich zjednotenie zatiaľ nie je akceptovaná všetkými členskými štátmi. Napríklad Rusko má v platnosti 8 reglamentov, z toho 1 je v súlade s európskou legislatívou. Ukrajina má v platnosti 19 reglamentov, pričom všetky sú v súlade s európskou legislatívou. Z toho vidno rozdiely v prístupe i napredovaní jednotlivých krajín v procese zavádzania novej legislatívy.
  • Výsledky verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany

    V mesiaci september 2022 zasadala komisia k návrhom Verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany. Ako člen komisie s aprobáciou výtvarná teória a dejiny umenia z poverenia vedenia vám oznamujeme nasledovné výsledky Verejnej súťaže.
    Viac info >>>

  • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

    Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
    Viac info >>>