Novinky z TSÚ

Informácie o smernici Európskeho parlamentu č. 2006/42/ES o strojových zariadeniach

17. 5. 2006 bola schválená Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/42/ES o strojových zariadeniach dopĺňajúca smernicu 95/16/ES (výťahy) s cieľom aktualizovať technické predpisy.
17. 5. 2006 bola schválená Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/42/ES o strojových zariadeniach dopĺňajúca smernicu 95/16/ES (výťahy) s cieľom aktualizovať technické predpisy. V súčasnosti platná Smernica č. 98/37/ES o strojových zariadeniach zostáva v platnosti do 29. decembra 2009, keď sa skončí obdobie pre adaptáciu, pretože Smernica 2006/42/ES nemá stanovené prechodné obdobie.
Nová smernica bola prijatá ako základ pre fungovanie vnútorného trhu a pre vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti ľudí a životného prostredia. Upravuje základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia týkajúce sa návrhu a konštrukcie strojových zariadení uvedených v Prílohe I novej smernice.
Zmeny v novej smernici prispejú k zlepšeniu bezpečnosti strojových zariadení na trhu EÚ. Jednotliví výrobcovia sa majú postupne oboznámiť s novou smernicou, sledovať vývoj harmonizovaných noriem a zosúladiť požiadavky smernice s návrhom a konštrukciou svojich strojových zariadení tak, aby k 29. 12. 2009 nemali zbytočné problémy s posudzovaním zhody svojich výrobkov a s ich umiestňovaním na trhu EÚ.
TSÚ ako notifikovaná osoba č. 1299 má svojho zástupcu, ktorý sa dvakrát ročne zúčastňuje koordinačných zasadaní CNB-MA (Európska spolupráca pri strojových zariadeniach a bezpečnostných komponentoch) v Bruseli. Ostatné zasadnutie dňa 10. 6. 2009 riešilo problematiku revízie komplexu harmonizovaných noriem a Príručky na aplikáciu vo vzťahu k novej smernici o strojových zariadeniach. Takto získané informácie nám umožňujú správnu aplikáciu novej smernice a sú pre našich zákazníkov výzvou na spoluprácu pri aplikácii novej smernice na výrobky uvádzané na trh po 29. 12. 2009.
  • Výsledky verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany

    V mesiaci september 2022 zasadala komisia k návrhom Verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany. Ako člen komisie s aprobáciou výtvarná teória a dejiny umenia z poverenia vedenia vám oznamujeme nasledovné výsledky Verejnej súťaže.
    Viac info >>>

  • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

    Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
    Viac info >>>