Novinky z TSÚ

Solárne kolektory - čistá energia pre každého

K 1. 7. 2009 TSÚ otvára na pracovisku Pobedím do skúšobnej prevádzky skúšobňu solárnych kolektorov, kde bude možnosť vykonávať skúšky tepelného výkonu solárnych kolektorov.
Rast cien fosílnych - neobnoviteľných palív najmä v posledných rokoch posúva energetické alternatívne zdroje do centra ekonomickej a politickej pozornosti. Medzi obnoviteľné zdroje energie (OZE), ktoré je možné v súčasnosti technologicky využiť na výrobu elektriny, tepla a dopravných palív sa zaraďuje biomasa, vrátane biopalív a bioplynu, slnečná, vodná, veterná a geotermálna energia.

Solárne kolektory patria do skupiny výrobkov, ktoré aktívne využívajú potenciál slnečnej energie. Priemerná ročná energia slnečného žiarenia na horizontálny povrch je 1200 - 1300 kWh/m2. Množstvo dopadajúcej slnečnej energie na územie SR je zhruba 200-krát väčšie ako súčasná spotreba zo všetkých primárnych zdrojov energie v krajine.

TSÚ Piešťany, š.p., sa už niekoľko desiatok rokov zaoberá problematikou skúšania solárnych systémov, vrátane solárnych kolektorov. V súčasnosti sa vykonávajú nasledujúce skúšky a merania:
- skúška absorbérov na vnútorný pretlak,
- určenie tlakových strát solárnych kolektorov.

Tieto skúšky sa vykonávajú pre potreby preukazovania zhody tzv. stavebných výrobkov. Vzhľadom na dopyt zákazníkov sme sa rozhodli v TSÚ Piešťany, š.p., rozšíriť naše služby aj na skúšky tepelných výkonov solárnych kolektorov.

K 1. 7. 2009 otvárame na pracovisku Pobedím do skúšobnej prevádzky skúšobňu solárnych kolektorov, kde bude možnosť vykonávať skúšky tepelného výkonu solárnych kolektorov. Do konca roka plánujeme zabezpečiť priestory a skúšobné vybavenie tak, aby sme vykonávali všetky skúšky požadované normou STN EN 12975-1:2008 “Tepelné solárne systémy a komponenty. Solárne kolektory. Časť 1: Všeobecné požiadavky”.

V podstate ide o nasledujúce skúšky:
- skúška odolnosti proti vysokým teplotám
- skúška vystaveniu vonkajším vplyvom
- skúška odolnosti proti vonkajšiemu tepelnému rázu
- skúška odolnosti proti vnútornému tepelnému rázu
- skúška proti prieniku dažďa
- skúška odolnosti voči mrazom
- skúška odolnosti proti mechanickému zaťaženiu

Splnenie požiadaviek uvedenej normy sa vykonáva podľa STN EN 12975-2:2006 „Tepelné solárne systémy a komponenty. Solárne kolektory. Časť 2: Skúšobné metódy“ a dáva predpoklad porovnávania jednotlivých kolektorov. Predpokladom objektívneho porovnávania je vykonanie skúšok za dobre definovaných a opakovateľných podmienok.

Keďže tieto normy nemajú harmonizačnú prílohu záväznú v EÚ, Európske normalizačné organizácie CEN a CENELEC reagovali na potreby voľného trhu tak, že uviedli do pohybu certifikáciu zhody výrobkov s uvedenými európskymi normami, a tým zjednodušili prístup určitých druhov výrobkov na európsky trh. Uviedli do života projekt certifikácie zhody výrobkov s európskymi normami, čoho výsledkom je značka KEYMARK. Označenie produktu touto značkou dokazuje užívateľom a spotrebiteľom jeho zhodu s požiadavkami príslušných európskych noriem. Značka KEYMARK tak prispieva k ochrane spotrebiteľa, resp. životného prostredia, keďže garantuje kvalitu, bezpečnosť, rovnaké vlastnosti a parametre výrobku ako v dobe jeho prvého uvedenia na trh. Na výrobok, ktorý je preskúšaný, certifikovaný a získa značku KEYMARK v jednej krajine EÚ, nebude potrebné znova opakovať skúšky a certifikáciu v ostatných krajinách EÚ. KEYMARK bude otvárať trhy a bude kľúčom trhu EÚ.

Cieľom TSÚ Piešťany, š.p. rolex replica watches, je zapojiť sa do tohto systému a umožniť našim zákazníkom získať značku KEYMARK pre solárne kolektory. Vybudovanie skúšobne solárnych kolektorov dáva reálny predpoklad pre omega replica watches dosiahnutie nášho cieľa.
  • Výsledky verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany

    V mesiaci september 2022 zasadala komisia k návrhom Verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany. Ako člen komisie s aprobáciou výtvarná teória a dejiny umenia z poverenia vedenia vám oznamujeme nasledovné výsledky Verejnej súťaže.
    Viac info >>>

  • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

    Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
    Viac info >>>