Novinky z TSÚ

Požiadavky na prepravu skaziteľných potravín

TSÚ zorganizoval seminár pre výrobcov dopravných prostriedkov, dopravcov a predajcov skaziteľných potravín s cieľom oboznámiť ich s novými legislatívnymi opatreniami týkajúcimi sa prepravy skaziteľných potravín.
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., v spolupráci so Združením cestných dopravcov SR (ČESMAD) a Združením automobilového priemyslu SR zorganizoval seminár určený výrobcom dopravných prostriedkov, dopravcom a predajcom skaziteľných potravín. Cieľom seminára bolo oboznámiť účastníkov s najnovšími medzinárodnými a národnými legislatívnymi opatreniami (Dohoda ATP, Codex Alimentarius...), s praktickými skúsenosťami pri kontrolách bezpečnosti a hygieny prepravovaných potravín, s certifikáciou a skúšaním dopravných a prepravných prostriedkov určených na prepravu skaziteľných potravín.

Seminár sa konal 18. 6. 2009 v priestoroch TSÚ. Účastníkom priniesol aktuálne informácie z ostatného zasadnutia EC-TRANS-WP11 pri OSN - pracovnej skupiny v oblasti prepravy skaziteľných potravín v rámci ATP dohody - a zo zasadnutia IIR CERTE.

Širší priestor bol venovaný i problematike hygieny a zdravotnej bezpečnosti prepravovaných potravín, takisto metrologickému zabezpečeniu pri preprave potravín t.j. splneniu požiadaviek na stále monitorovanie teploty potravín v celom reťazci od výroby cez distribúciu a skladovanie až po predaj zákazníkovi. Pozornosť sa zameriavala aj na potraviny vyžadujúce osobitné podmienky prepravy, ako sú mrazené a rýchlozmrazené potraviny.

Organizáciou tohto seminára TSÚ prispel k informovanosti tých, čo sa podieľajú na preprave skaziteľných potravín, či už ide o výrobcov prepravných prostriedkov, izotermických skríň a nadstavieb dopravných prostriedkov, alebo o výrobcov a distribútorov potravín a obchodné reťazce.
  • Výsledky verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany

    V mesiaci september 2022 zasadala komisia k návrhom Verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany. Ako člen komisie s aprobáciou výtvarná teória a dejiny umenia z poverenia vedenia vám oznamujeme nasledovné výsledky Verejnej súťaže.
    Viac info >>>

  • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

    Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
    Viac info >>>