Novinky z TSÚ

Obchodná súťaž

Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. vypisuje obchodnú súťaž na dodávku úpravy vstupnej haly, interiéru a exteriéru Technického skúšobného ústavu Piešťany, š. p.
Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. vypisuje obchodnú súťaž na dodávku úpravy vstupnej haly, interiéru a exteriéru Technického skúšobného ústavu Piešťany, š. p.
Prílohou výzvy obchodnej súťaže je výkaz výmeru, ktorý žiadame vyplniť a ktorá bude tvoriť nedeliteľnú prílohu predloženého návrhu .
V prípade potreby, podklady na požiadanie dodá autor projektu, firma ADIF , s.r.o. Bratislava.
Návrhy posielajte na email: jaroslav.crkon@tsu.sk
Kontakt: Ing. Jaroslav Crkoň, generálny riaditeľ, tel.: 033/7957286
Ponuka platí: od 27. 7. 2020 do 10. augusta 2020
Príloha: Výkaz výmer - TSÚ Piešťany - súťaž.xls
  • Výsledky verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany

    V mesiaci september 2022 zasadala komisia k návrhom Verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany. Ako člen komisie s aprobáciou výtvarná teória a dejiny umenia z poverenia vedenia vám oznamujeme nasledovné výsledky Verejnej súťaže.
    Viac info >>>

  • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

    Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
    Viac info >>>