Novinky z TSÚ

Termovízna diagnostika pomáha predísť poruchám zariadení

Výpadky elektrickej energie zapríčinené skratmi alebo mechanické poruchy zariadení často vedú k prerušeniu alebo zastaveniu výrobnej linky. Spôsobujú nemalé starosti podnikateľom a ohrozujú aj bezpečnosť obslužného personálu. Existuje však metóda, ktorá diagnostikuje miesta predstavujúce potenciálne riziko, a to bez nutnosti prerušiť prevádzku alebo dodávku elektrickej energie do zariadení.
Výpadky elektrickej energie zapríčinené skratmi alebo mechanické poruchy zariadení často vedú k prerušeniu alebo zastaveniu výrobnej linky. Spôsobujú nemalé starosti podnikateľom a ohrozujú aj bezpečnosť obslužného personálu. Existuje však metóda, ktorá diagnostikuje miesta predstavujúce potenciálne riziko, a to bez nutnosti prerušiť prevádzku alebo dodávku elektrickej energie do zariadení.

Termovízna diagnostika nám umožňuje vidieť, zmerať a zaznamenať teplotou odkryté anomálie, ktoré ľudské oko nemôže zachytiť, keďže nemá schopnosť vidieť v infračervenej časti spektra. Termokamera je prístroj s vysokým rozlíšením, ktorý pracuje s profesionálnym softvérom na analýzu termosnímok. Jedinečnou vlastnosťou zariadenia je detektor infračerveného žiarenia, ktorý dokáže bezkontaktne na diaľku merať povrchovú teplotu rôznych objektov, zariadení, predmetov, atď.

Túto metódu využíva v rámci akreditovaného skúšobného laboratória aj Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. „Termokameru používame najmä pri zisťovaní tepelnotechnických vlastností a kvality izolácie budov, domov, prevádzok a skladov. Pomocou termovízie vykonávame aj skúšky izolácie skríň a klimatizačných jednotiek dopravných prostriedkov prepravujúcich skaziteľné potraviny. Výrobca alebo prepravca tak môže predísť rozličným typom závad,“ hovorí Ing. Igor Kadlec z Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p.

Preventívna kontrola elektrických rozvádzačov pomocou termovíznej diagnostiky pomáha predísť výpadkom výrobných liniek a iných technologických zariadení. Preverovanie a stanovenie okamžitého elektrického a mechanického stavu zariadenia môže nielen redukovať časové straty v prevádzke, ale aj predchádzať škodám a ušetriť čas, ochrániť zdravie či dokonca život.

Významné uplatnenie má táto metóda v priemysle pri pravidelnej kontrole stavu elektrických zariadení v objektoch. Môžeme ňou merať elektrické zariadenia v prevádzke i pod vysokým napätím. Zaznamenané teplotné rozdiely na vodičoch a svorkách sú potom cenným podkladom pre optimalizáciu zaťaženia elektrickej siete. Takisto poslúžia pri revízii elektrických zariadení z hľadiska bezpečnosti a požiarnej prevencie.

Výhodné je aj využitie pri údržbe mechanických systémov, ako napr. zisťovanie opotrebenia alebo nenamazania ložísk čerpadiel, motorov, ventilátorov, kompresorov, zistenie úniku chladív a blokovacích prvkov vo vykurovacích systémoch a podobne.

  • Výsledky verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany

    V mesiaci september 2022 zasadala komisia k návrhom Verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany. Ako člen komisie s aprobáciou výtvarná teória a dejiny umenia z poverenia vedenia vám oznamujeme nasledovné výsledky Verejnej súťaže.
    Viac info >>>

  • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

    Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
    Viac info >>>