Novinky z TSÚ

Termovízna diagnostika pomáha predísť poruchám zariadení

Výpadky elektrickej energie zapríčinené skratmi alebo mechanické poruchy zariadení často vedú k prerušeniu alebo zastaveniu výrobnej linky. Spôsobujú nemalé starosti podnikateľom a ohrozujú aj bezpečnosť obslužného personálu. Existuje však metóda, ktorá diagnostikuje miesta predstavujúce potenciálne riziko, a to bez nutnosti prerušiť prevádzku alebo dodávku elektrickej energie do zariadení.
Výpadky elektrickej energie zapríčinené skratmi alebo mechanické poruchy zariadení často vedú k prerušeniu alebo zastaveniu výrobnej linky. Spôsobujú nemalé starosti podnikateľom a ohrozujú aj bezpečnosť obslužného personálu. Existuje však metóda, ktorá diagnostikuje miesta predstavujúce potenciálne riziko, a to bez nutnosti prerušiť prevádzku alebo dodávku elektrickej energie do zariadení.

Termovízna diagnostika nám umožňuje vidieť, zmerať a zaznamenať teplotou odkryté anomálie, ktoré ľudské oko nemôže zachytiť, keďže nemá schopnosť vidieť v infračervenej časti spektra. Termokamera je prístroj s vysokým rozlíšením, ktorý pracuje s profesionálnym softvérom na analýzu termosnímok. Jedinečnou vlastnosťou zariadenia je detektor infračerveného žiarenia, ktorý dokáže bezkontaktne na diaľku merať povrchovú teplotu rôznych objektov, zariadení, predmetov, atď.

Túto metódu využíva v rámci akreditovaného skúšobného laboratória aj Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. „Termokameru používame najmä pri zisťovaní tepelnotechnických vlastností a kvality izolácie budov, domov, prevádzok a skladov. Pomocou termovízie vykonávame aj skúšky izolácie skríň a klimatizačných jednotiek dopravných prostriedkov prepravujúcich skaziteľné potraviny. Výrobca alebo prepravca tak môže predísť rozličným typom závad,“ hovorí Ing. Igor Kadlec z Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p.

Preventívna kontrola elektrických rozvádzačov pomocou termovíznej diagnostiky pomáha predísť výpadkom výrobných liniek a iných technologických zariadení. Preverovanie a stanovenie okamžitého elektrického a mechanického stavu zariadenia môže nielen redukovať časové straty v prevádzke, ale aj predchádzať škodám a ušetriť čas, ochrániť zdravie či dokonca život.

Významné uplatnenie má táto metóda v priemysle pri pravidelnej kontrole stavu elektrických zariadení v objektoch. Môžeme ňou merať elektrické zariadenia v prevádzke i pod vysokým napätím. Zaznamenané teplotné rozdiely na vodičoch a svorkách sú potom cenným podkladom pre optimalizáciu zaťaženia elektrickej siete. Takisto poslúžia pri revízii elektrických zariadení z hľadiska bezpečnosti a požiarnej prevencie.

Výhodné je aj využitie pri údržbe mechanických systémov, ako napr. zisťovanie opotrebenia alebo nenamazania ložísk čerpadiel, motorov, ventilátorov, kompresorov, zistenie úniku chladív a blokovacích prvkov vo vykurovacích systémoch a podobne.

  • Odhalenie busty Ing. Jána Zábojníka, CSc.

    Riaditeľ nášho podniku v rokoch 1975 - 1990 sa významnou mierou zaslúžil o jeho rozvoj. Jeho pamiatku sme si uctili odhalením busty pri príležitosti nedožitých 89. narodenín.
    Viac info >>>

  • Výberové konanie na dodávku fasádnych otvorov s montážou

    Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. vypisuje výberové konanie na dodávku fasádnych otvorov s montážou na 5. poschodí budovy TSÚ Piešťany, š. p.
    Viac info >>>