Novinky z TSÚ

TSÚ je notifikovaná osoba pre rádiové zariadenia

TSÚ Vám ponúka komplexné služby v oblasti rádiových zariadení pod jednou strechou. Ste výrobca, dovozca alebo distribútor rádiových zariadení a potrebujete pomoc, podporu alebo informácie v tejto oblasti? Neváhajte a obráťte sa na našich odborníkov.
Viete, aká zmena nastala v legislatíve rádiových zariadení?

Zmena v oblasti posudzovania zhody rádiových zariadení nastala v rokoch 2016-2017, keď vstúpila do platnosti Smernica 2014/53/EÚ o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trh a zrušení smernice 1999/5/ES, označovaná tiež ako Smernica RED.
V SR je táto smernica implementovaná Nariadením vlády č. 193/2016 Z.z.
Nová smernica je platná od 13. júna 2016. Do 12. júna 2017 platilo ešte prechodné obdobie, keď bolo možné uvádzať na trh zariadenia podľa doterajšej smernice R&TTE.

Prečo bola táto zmena potrebná?
Na základe analýzy Európskej komisie z roku 2012 (dokument SWD(2012)300) bola konštatovaná nízka úroveň dodržiavania požiadaviek starej smernice 1999/5/ES. Od orgánov trhového dohľadu v EÚ bola zistená miera dodržiavania základných požiadaviek vyplývajúcich zo smernice 1999/5/ES v rozmedzí hodnôt 28 a 56 % a u dodržiavania administratívnych požiadaviek boli zistené ešte nižšie hodnoty. Hlavným problém bolo, že u výrobkov nebola zaistená ich sledovateľnosť. Dokonca i podľa názorov dodávateľov rádiových zariadení bola táto smernica nejednoznačná a zložitá.

Ste výrobca, dovozca alebo distribútor rádiových zariadení?
Potom potrebujete vedieť, že dosiahnutie súladu s regulačnými požiadavkami na rádiové zariadenia môže predstavovať významnú výzvu. Všeobecné zásady smernice RED si vyžadujú dodržiavanie základných požiadaviek týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti, elektromagnetickej kompatibility (EMC), efektívneho využívania rádiového frekvenčného spektra a špecifických technických požiadaviek na zariadenia určitých kategórií alebo tried.
Za rádiové zariadenia sa považujú tie výrobky, ktoré sú určené na zámerné vysielanie a/alebo prijímanie rádiových vĺn na účely rádiovej komunikácie a/alebo rádiovej determinácie. Rádiové zariadenia pokrývajú širokú škálu produktov využívajúcich rádiové vlny s frekvenciou nižšou ako 3000 GHz .
V poslednom období, najmä s rýchlo rastúcim internetom vecí (IoT), pribúdajú aplikácie rôznych bezdrôtových zariadení krátkeho dosahu pracujúcich v bezlicenčnom pásme ISM (industrial, scientific, medical), príkladom môžu byť technológie WiFi, Bluetooth, Zigbee alebo rôzne diaľkové ovládače.

Dodržiavanie požiadaviek smerníc EÚ týkajúcich sa rádiových zariadení je povinné pre všetky v EÚ vyrábané rádiové zariadenia a zariadenia dovážané, predávané alebo distribuované v EÚ.

Len výrobky označené značkou CE sa považujú za vyhovujúce požiadavkám všetkých platných smerníc aplikovateľných na danú kategóriu výrobkov, čím sa zabezpečuje ich legálny prístup do všetkých členských štátov EÚ.


Naša skúšobňa TSÚ v uplynulom roku výrazne investovala do najmodernejšieho prístrojového vybavenia potrebného pre skúšky podľa smernice RED a školenia technikov.

Ako Vám vieme pomôcť?

Ponúkame Vám komeplexné služby v oblasti RED pod jednou strechou, ktoré Vám (výrobcom,zástupcom,distribútorom....) uľahčia umiestniť vaše výrobky na trh EÚ:

• Poskytnutie základných informácií, ktoré sa vzťahujú na vaše rádiové zariadenie
• EÚ skúšky typu rádiových zariadení v súlade s požiadavkami harmonizovaných noriem vzťahujúcich sa na smernicu RED
• Posudzovanie zhody notifikovaným orgánom s požiadavkami smernice RED
• Poskytnutie pomoci piri zostavovaní vyhlásenia o zhode a uplatňovaní označenia CE na váš výrobok

Aké sú prínosy pre vás zo spolupráce s akreditovanou a notifikovanou osobou TSÚ Piešťany, š.p.?
• Ušetríte čas a náklady - identifikáciou požiadaviek na označenie CE a dodržiavaním platných predpisov v najskorších fázach procesu vývoja výrobku, ako aj v jeho ďalšom
životnom cykle.
• Minimalizujete riziká - vyhnete sa problémom, ktoré môžu mať za následok spätné sťahovanie výrobkov a poškodenie dobrého mena Vašej spoločnosti.
• Získate konkurenčnú výhodu - dodávaním produktov s konzistentnou kvalitou a bezpečnosťou.
• Využijete kompletné riešenia - je Vám k dispozícii celá škála poradenských, testovacích a certifikačných služieb.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať našich technických expertov:
Ing. Tomáš Bednárik email:tomas.bednarik@tsu.sk
Ing. Dušan Vernarský email:dusan.vernarsky@tsu.sk

Viac info >>>
  • Výsledky verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany

    V mesiaci september 2022 zasadala komisia k návrhom Verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany. Ako člen komisie s aprobáciou výtvarná teória a dejiny umenia z poverenia vedenia vám oznamujeme nasledovné výsledky Verejnej súťaže.
    Viac info >>>

  • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

    Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
    Viac info >>>